top of page

Praktische Informatie

Algemene Voorwaarden Deel A: Praktijk en Deel B: Cursussen

Deel A: Praktijk

Met het maken van een afspraak voor een sessie in de Praktijk of een consult, live of Online ga je akkoord met onderstaand beleid en voorwaarden 

Laatste Update: april 2020

Algemene voorwaarden zoals op de Behandelovereenkomst

 • De Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) regelt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. Voor aanvang van een sessie of behandeling ondertekenen we beide een Behandelovereenkomst document en verklaren cliënt en therapeut zich aan de volgende daaruit voortvloeide punten te houden en/of daar mee in te stemmen:

 • De cliënt neemt op vrijwillige basis en op eigen verzoek deel aan de behandeling van de therapeut.

 • De cliënt is door de therapeut op de hoogte gesteld van de mogelijke en bij de cliënt passende behandelvormen en de tarieven van de behandelingen.

 • De cliënt is door de therapeut bekend gemaakt en voorgelicht over de therapie, heeft de ruimte gekregen om vragen te stellen en stemt met de therapie in.

 • De cliënt ontvangt na de behandeling via de mail een declaratienota/ factuur en deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan. De betaling vindt plaats via bank/giro of wordt in onderling overleg vastgesteld.

 • De cliënt verplicht zich bij het ontvangen van de behandeling, tot het betalen van de factuur van de behandeling.

 • De cliënt is op de hoogte dat bij het maken van een afspraak de annuleringsvoorwaarden van kracht gaan.

 • De therapeut verzet bij ziekte de afspraak en wanneer het niet langer mogelijk is voor de therapeut om behandelingen te geven wordt de cliënt doorverwezen.

 • De behandeling of het traject kan te allen tijde met wederzijds goedvinding worden beëindigd.

 • Indien de cliënt de behandeling of het traject, niet langer nodig acht of wil kiezen kan de behandeling/ traject te allen tijde eenzijdig worden beëindigd.

 • De behandeling/ traject kan eenzijdig worden beëindigd door de therapeut, wanneer redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling/traject voortzet.

 • De cliënt is door de therapeut op de hoogte gesteld dat zij verplicht is een dossier aan te leggen dat volgens de wet, 20 jaar wordt bewaard en dat de cliënt recht heeft op inzage van dit dossier en vernietiging van dit dossier. De therapeut is wettelijk verplicht om daar aan mee te werken mits er andere wetten op van toepassing zijn.

 • De cliënt is op de hoogte gesteld dat de therapeut dit dossier behandelt overeenkomstig met de AVG-wet (privacy wet) en overeenkomstig met de eisen van de beroepsorganisatie CAT.

 • De cliënt verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de privacyverklaring die in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de website is ge en dat hij/zij met de tekst akkoord gaat.

 • Mocht er bij de cliënt een klacht ontstaan dan wordt het gewaardeerd als de cliënt daarmee eerst naar de therapeut gaat. De cliënt is op de hoogte dat het recht heeft op klacht- en geschillenzorg.

 • De therapeut is als lid van het CAT verplicht zich te houden aan de beroepscode en zij valt onder het tucht- en klachtrecht waarmee zij voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klacht en geschillenzorg). De praktijk en de praktijkvoering voldoen aan de voorwaarden van het RBCZ.

 • De cliënt is door de therapeut op de hoogte gesteld dat zij plicht heeft tot geheimhouding van cliëntengegevens.

Betalingsvoorwaarden Praktijk

 • Kijk bij 'Tarieven' voor een overzicht van wat de verschillende afspraken kosten.

 • Met het ontvangen van de sessie, behandeling of consult, verplicht de cliënt zich tot betaling van die sessie, behandeling of consult.

 • Na iedere sessie krijgt u de factuur toegestuurd per mail. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.​

 • De tarieven kunnen ten alle tijden door Linda Verschuren Empowering People worden aangepast. Wanneer u in behandeling bent en deze nieuwe tarieven van toepassing worden op u, zal Linda Verschuren Empowering People, u daar en van de betreffende afspraak, minimaal 2 weken van te voren op de hoogte te stellen.

 • Bij een afspraak op een andere locatie dan de praktijkruimte wordt E 40,00 per uur reistijd en E 0,19 per km reiskosten in rekening gebracht.

 

Annuleringsvoorwaarden Praktijk

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om een of andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de kosten van de therapie in rekening gebracht.

 • Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De afspraak wordt verschoven.

Beroepsprofessionaliteit Praktijk

 • Linda Verschuren is als erkent HBO Natuurgeneeskundig Therapeut ingeschreven bij de Beroepsvereniging CAT voor het hoogste level (5) en het Beroepsregister RBCZ. Voor meer informatie kun je kijken op www.catcomplementair.nl en www.rbcz.nu.

 • Het RBCZ waar ik als therapeut ben geregistreerd, is aangesloten bij de Europese organisatie Efcam: www.efcam.eu

 • Als therapeut handel ik volgens de beroepscode van het CAT en voldoen praktijk en praktijkvoering aan de voorwaarden van RBCZ.  

 • Als therapeut voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) en de AVG-wet.

 • Ik ben als Geregistreerd therapeut ingeschreven bij Tuchtrecht Complementaire Zorg. Wanneer de cliënt een klacht heeft dan wordt het op prijs gesteld als hij/zij daar mee naar de therapeut komt zodat in eerste instantie samen er naar gekeken kan worden. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen dan kunt u meer informatie over klachten- en geschillenprocedure vinden op www.catcomplementair.nl. en www.gatgeschillen.nl/contact/   

Behandeling Praktijk

 • Uw eigen targets en wensen zijn leidraad voor de therapie. Steeds zal ik als therapeut zoeken naar wat op dat moment het meest helpend is.

 • Er is eventueel een kennismakingsgesprek waarop een intakegesprek volgt om de hulpvraag en wensen van de cliënt helder te krijgen en te kunnen afstemmen of de therapeut de aangewezen persoon is of dat er onderzoek/ behandeling van een andere zorgverlener meer passend is. 

 • Bij aanvang van de therapie wordt de cliënt geïnformeerd over de behandeling, WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) en daaruit voortvloeiende punten. De cliënt heeft de gelegenheid tot het stellen van vragen en krijgt de ruimte om met de therapie mee in te stemmen of af te wijzen. Er zal een Behandelingsovereenkomst worden opgesteld. Die door de cliënt en de therapeut ondertekend dient te worden. 

 • Wanneer uw therapie voor langere tijd niet door kan gaan, zal er voor u worden mee gekeken naar de meest passende waarnemer m.b.t. uw unieke traject.

 • Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Deel B: Cursus, training, seminar, calls.

Met het aanmelden voor een cursus, class, training, seminar of call ga je akkoord met onderstaand beleid en voorwaarden.

Laatste Update: oktober 2020

  Algemene voorwaarden Cursus en Trainingen

 1. Voor de cursussen, calls en daar aan verwante evenementen zijn daar waar van toepassing de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing. Wanneer je je aanmeld ga je hiermee akkoord.

 2. Wanneer je je aanmeld geef je toestemming om email en eventueel telefonisch bericht te krijgen met betrekking tot de cursus.

 3. Bij aanmelding ga je akkoord en geef je toestemming voor het opnemen van audio van de class of call, dat deze gedeeld mag worden met de cursisten van de betreffende cursus en krijgt Empowering People daar waar van toepassing (met daarbij het privacy Beleid en geheimhoudingsplicht in achtneming), volmacht om deze audio te gebruiken zonder daarvoor alle partijen op de hoogte te hoeven stellen. Wanneer je hiermee niet akkoord wil gaan dien je contact op te nemen om de mogelijkheden te overleggen. Voorafgaand aan de opnames zal mondeling door de facilitator nogmaals uitleg worden gegeven en toestemming worden gevraagd. Verder zijn de Audio en Visual release Beleid van Access Consciousness van kracht.

 4. Deelname aan de een cursus of call is op eigen risico. Empowering People is niet aansprakelijk voor lichamelijke, mentale, emotionele, spirituele of materialistische schade. de cursus en het cursusmateriaal is op geen enkele wijze een vervanging voor medische of ander professioneel advies. Wanneer jij de informatie uit de cursus of uit het cursusmateriaal voor jezelf gebruikt, is Linda Verschuren Empowering People op geen enkele wijze verantwoordelijk voor jouw acties.

 5. De cursist dient zich te houden aan de huisregels algemene huisregels en van de locatie waar de cursus wordt gehouden.

 6. Van de cursist wordt verwacht dat hij/ zij een onbevooroordeelde houding heeft ten aanzien van medecursisten.

 7. Van de cursist wordt verwacht dat dat wat hij/ zij te weten komt over andere cursisten niet deelt met derden.

 8. Van de cursist wordt verwacht dat hij/ zij zich houdt aan en respect heeft voor privacy regels van andere cursisten. Daaronder valt ook het delen van foto's op sociale media ed.

 9. Van de cursist wordt verwacht dat wanneer hij/ zij ontevreden is of een klacht heeft, dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar maakt/ aangeeft. Zodat Empowering People er alles aan kan doen om mee te kijken en naar vermogen het kan proberen het op te lossen.

 10. De cursist dient voor de aanvang van de cursus de kosten te hebben voldaan om te kunnen deelnemen. Wanneer dit niet lukt dient dat vooraf te worden besproken.

 11. Om voor het certificaat in aanmerking te komen dient de gehele cursusdag(en) gevolgd te worden.

 12. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers voorafgaand en tijdens de training wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk voor het instituut, Voor Linda Verschuren Empowering People en haar medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht inzake persoonlijk informatie als ook bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën. Hetzij gedurende de training hetzij na beëindiging daarvan.

 13. Op deze voorwaarden is het Privacy Beleid van Linda Verschuren Empowering People van kracht

Betalingsvoorwaarden Cursus

 1. Na aanmelding voor de cursus krijg je een automatische mail als de registratie goed is verlopen. Jouw aanmelding ga ik dan verwerken, ik sturen je zo spoedig mogelijk de factuur en informatie met betrekking tot deze dag via de mail. Wanneer dit langer duurt als 3 werkdagen, nemen ik contact met je op om je daarover te informeren.

 2. Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na aanmelding te worden voldaan per bank/ giro.

 3. Na betaling is jouw plek als deelnemer verzekerd.

 4. In overleg kan de betaling later of in delen worden gedaan, neem daarvoor persoonlijk contact op.

 5. Indien na overleg de betaling in termijnen wordt gedaan of wanneer er andere afspraken worden gemaakt met betrekking tot betalen, wordt er een Betalingsovereenkomst opgemaakt. De betalingsovereenkomst wordt opgesteld naar aanleiding van de gemaakte afspraken en verstuurd via HelloSign (een wettelijk erkend en bindende E-ondertekening) ter ondertekening. Beide partijen ontvangen een ondertekend exemplaar.

Annuleringsvoorwaarden Cursus

 1. Na aanmelding geldt een bedenk termijn van 14 dagen waarbinnen de aanmelding kosteloos kan worden geannuleerd.

 2. Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat een gemaakte aanmelding voor een cursus om een andere redenen echt niet nagekomen kan worden. Je dient dit minimaal 24 uur van tevoren, doch zo spoedig mogelijk door te geven. Je kunt dan jouw cursusdatum verzetten of restitutie van gelden krijgen. Bij niet tijdige of geldige annulering wordt 75% van de kosten van de cursus in rekening gebracht.

 3. Op het moment dat de facilitator ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De cursus wordt verschoven en je wordt in de gelegenheid gesteld om een andere cursusdatum te kiezen of restitutie van het betaalde cursusgeld te ontvangen.

 4. Indien er redenen buiten de facilitator om van kracht zijn waardoor de cursus wettelijk (zoals nieuwe corona maatregelen) niet door mag gaan, neem ik contact met je op om de mogelijkheden te laten weten. Je wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden om de cursus te verzetten of te kiezen voor restitutie van gelden.

 5. Wanneer er sprake is van restitutie van gelden dan dient de terugbetaling binnen 14 dagen te geschieden.

 

Voorwaarden Cursusmateriaal

 1. Al het cursus materiaal is inclusief.

 2. Voor de Access Bars Cursus ontvang je een uitgebreide manual, een praktische werkkaart en een overzichtskaart. Na de cursus ontvang je een Certificaat.

 3. De copyrechten en eigendomsrechten van het cursusmateriaal berusten bij Access Consciousness LLC Stafford. Bij deelname aan de cursus gaat de deelnemer hiermee akkoord. Het materiaal mag niet worden gewijzigd, gekopieerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Gary. M. Douglas. Dit materiaal is onderhevig aan het autersrecht, copyright en merkregistratie voor de Verenigde Staten, EU, Australië en Canada.

Klachtenregeling Cursussen

 1. Als Opleider hecht ik veel waarde aan jouw tevredenheid en stel ik me graag open voor continue verbeteringen van mezelf als cursusleider en de cursussen die ik geef.

 2. Ik zal dan ook tussendoor en aan het einde van de cursusdag, mondeling om feedback vragen. Deze input kan ik dan zo spoedig mogelijk meenemen op de dag zelf nog of bij een meerdaagse bij de volgende cursusdag. Zo hoop ik dat jij volledig tevreden de cursus kunt afsluiten. Ik geef dan ook een Tevredenheidsgarantie; wanneer je ontevreden bent en je dit aan hebt gegeven voor de lunchpauze van de eerste cursusdag en wij niet tot een oplossing komen, dan mag je stoppen en krijg je je volledige cursusgeld retour. Je dient bij het verlaten van de cursus, het cursusmateriaal in te leveren. Gemaakte onkosten gelden niet onder het retourbeleid.

 3.  Wanneer de deelnemer een klacht heeft dan dient de deelnemer zo spoedig mogelijk naar de opleider te komen, maar uiterlijk binnen 7 dagen na voorval waar de klacht betrekking op heeft, zodat in eerste instantie samen er naar gekeken kan worden. Komen we mondeling niet tot een oplossing, dan dient de klacht per email kenbaar gemaakt te worden aan Linda Verschuren (info@lindaverschuren.com) Binnen 3 werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging en binnen 4 weken proberen wij tot een oplossing te komen. Mocht het binnen deze termijn niet lukken dan krijg je tijdig te horen binnen welke termijn dan. Een binnengekomen klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

 4. Mochten we samen niet tot een oplossing komen, dan verwijs ik je door naar mijn onafhankelijke derde: Max Niesen, max@desprenk.nl Directeur van Herboristen Opleiding De Sprenk, De Mortel.

 5. De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.                                                                                        

 6. Wanneer de deelnemer die de klacht heeft ingediend alsnog ontevreden is, staat de gang naar de rechter te stappen alsnog vrij.

 7. Klachten worden 3 jaar bewaard, in het daarvoor bestemde klachtendossier.

Klik hier voor mijn voorwaarden mbt AVG-wet/ Privac Beleid. 

Voor Access Consciousness Classes ga je ook akkoord met Email en Privacy Policy en daar waar van toepassing met de Audio en Video release Policy van Access Consciousness.

Klik hier voor Privacy & Email Policy van Access Consciousness LLC

Klik hier voor Audio & Visual release Policy van Access Consciousness LLC

bottom of page