Praktische Informatie

Algemene Voorwaarden

Betalingen

 • Kijk bij 'Tarieven' voor een overzicht van wat de verschillende afspraken kosten.

 • Met het ontvangen van de sessie, behandeling of consult, verplicht de cliënt zich tot betaling van die sessie, behandeling of consult.

 • Na iedere sessie krijgt u de factuur toegestuurd per mail. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.​

 • De tarieven kunnen ten alle tijden door Linda Verschuren Empowering People worden aangepast. Wanneer u in behandeling bent en deze nieuwe tarieven van toepassing worden op u, zal Linda Verschuren Empowering People, u daar en van de betreffende afspraak, minimaal 2 weken van te voren op de hoogte te stellen.

 • Bij een afspraak op een andere locatie dan de praktijkruimte wordt E 40,00 per uur reistijd en E 0,19 per km reiskosten in rekening gebracht.

 

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om een of andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de kosten van de therapie in rekening gebracht.

 • Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De afspraak wordt verschoven.

Beroepsprofessionaliteit

 • Linda Verschuren is als erkent HBO Natuurgeneeskundig Therapeut ingeschreven bij de Beroepsvereniging CAT voor het hoogste level (5) en het Beroepsregister RBCZ. Voor meer informatie kun je kijken op www.catcomplementair.nl en www.rbcz.nu.

 • Het RBCZ waar ik als therapeut ben geregistreerd is aangesloten bij de Europese organisatie Efcam: www.efcam.eu

 • Als therapeut handel ik volgens de beroepscode van het CAT en voldoen praktijk en praktijkvoering aan de voorwaarden van RBCZ.  

 • Als therapeut voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) en de AVG-wet.

 • Therapeut is ingeschreven bij Tuchtrecht Complementaire Zorg. Wanneer de cliënt een klacht heeft dan wordt het op prijs gesteld als hij/zij daar mee naar de therapeut komt zodat in eerste instantie samen er naar gekeken kan worden. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen dan kunt u meer informatie over klachten- en geschillenprocedure vinden op www.catcomplementair.nl. en www.gatgeschillen.nl/contact/   

Behandeling

 • Uw eigen targets en wensen zijn leidraad voor de therapie. Steeds zal de therapeut zoeken naar wat op dat moment het meest helpend is.

 • Er is eventueel een kennismakingsgesprek waarop een intakegesprek volgt om de hulpvraag en wensen van de cliënt helder te krijgen en te kunnen afstemmen of de therapeut de aangewezen persoon is of dat er onderzoek/ behandeling van een andere zorgverlener meer passend is. 

 • Bij aanvang van de therapie wordt de cliënt geïnformeerd over de behandeling, WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) en daaruit voortvloeiende punten. De cliënt heeft de gelegenheid tot het stellen van vragen en krijgt de ruimte om met de therapie mee in te stemmen of af te wijzen. Er zal een Behandelingsovereenkomst worden opgesteld. Die door de cliënt en de therapeut ondertekend dient te worden. 

 • Wanneer uw therapie voor langere tijd niet door kan kan, zal er voor u worden mee gekeken naar de meest passende waarnemer m.b.t. uw unieke traject.

 • Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Cursussen

 • Voor de cursussen, calls en daar aan verwante evenementen zijn daar waar van toepassing de algemene voorwaarden zoals hierboven van toepassing. Wanneer je je aanmeld ga je hiermee akkoord.

 • Bij aanmelding ga je akkoord en geef je toestemming voor het opnemen van audio van de class of call, dat deze gedeeld mag worden met de cursisten van de betreffende cursus en krijgt Empowering People daar waar van toepassing, volmacht om deze audio te gebruiken zonder daarvoor alle partijen op de hoogte te hoeven stellen.

 • Deelname aan de een cursus of call is op eigen risico. Empowering People is niet aansprakelijk voor lichamelijke, emotionele of materialistische schade.

 • De cursist dient zich te houden aan de huisregels van de locatie waar de cursus wordt gehouden.

 • Van de cursist wordt verwacht dat hij/ zij een onbevooroordeelde houding heeft ten aanzien van medecursisten.

 • Van de cursist wordt verwacht dat dat wat hij/ zij te weten komt over andere cursisten niet deelt met derden.

 • Van de cursist wordt verwacht dat hij/ zij zich houdt aan en respect heeft voor privacy regels van andere cursisten. Daaronder valt ook het delen van foto's op sociale media ed.

 • Van de cursist wordt verwacht dat wanneer hij/ zij ontevreden is of een klacht heeft, dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar maakt/ aangeeft. Zodat Empowering People er alles aan kan doen om mee te kijken en naar vermogen het kan proberen het op te lossen.

 • De cursist dient voor de aanvang van de cursus de kosten te hebben voldaan om te kunnen deelnemen. Wanneer dit niet lukt dient dat vooraf te worden besproken.

Klik hier voor voorwaarden mbt AVG-wet/ Privacy .

info@lindaverschuren.com | 0650254037| Tilburg, Noord-Brabant, Nederland | © copyright website 2020 Linda Verschuren