Praktische Informatie

Algemene Voorwaarden Praktijk en Cursussen

Praktijk

Met het maken van een afspraak voor een sessie in de Praktijk of Online ga je akkoord met onderstaand beleid en voorwaarden 

Laatste Update: april 2020

Betalingen Praktijk

 • Kijk bij 'Tarieven' voor een overzicht van wat de verschillende afspraken kosten.

 • Met het ontvangen van de sessie, behandeling of consult, verplicht de cliënt zich tot betaling van die sessie, behandeling of consult.

 • Na iedere sessie krijgt u de factuur toegestuurd per mail. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.​

 • De tarieven kunnen ten alle tijden door Linda Verschuren Empowering People worden aangepast. Wanneer u in behandeling bent en deze nieuwe tarieven van toepassing worden op u, zal Linda Verschuren Empowering People, u daar en van de betreffende afspraak, minimaal 2 weken van te voren op de hoogte te stellen.

 • Bij een afspraak op een andere locatie dan de praktijkruimte wordt E 40,00 per uur reistijd en E 0,19 per km reiskosten in rekening gebracht.

 

Annulering Praktijk

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om een of andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de kosten van de therapie in rekening gebracht.

 • Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De afspraak wordt verschoven.

Beroepsprofessionaliteit Praktijk

 • Linda Verschuren is als erkent HBO Natuurgeneeskundig Therapeut ingeschreven bij de Beroepsvereniging CAT voor het hoogste level (5) en het Beroepsregister RBCZ. Voor meer informatie kun je kijken op www.catcomplementair.nl en www.rbcz.nu.

 • Het RBCZ waar ik als therapeut ben geregistreerd, is aangesloten bij de Europese organisatie Efcam: www.efcam.eu

 • Als therapeut handel ik volgens de beroepscode van het CAT en voldoen praktijk en praktijkvoering aan de voorwaarden van RBCZ.  

 • Als therapeut voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) en de AVG-wet.

 • Ik ben als Geregistreerd therapeut ingeschreven bij Tuchtrecht Complementaire Zorg. Wanneer de cliënt een klacht heeft dan wordt het op prijs gesteld als hij/zij daar mee naar de therapeut komt zodat in eerste instantie samen er naar gekeken kan worden. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen dan kunt u meer informatie over klachten- en geschillenprocedure vinden op www.catcomplementair.nl. en www.gatgeschillen.nl/contact/   

Behandeling Praktijk

 • Uw eigen targets en wensen zijn leidraad voor de therapie. Steeds zal ik als therapeut zoeken naar wat op dat moment het meest helpend is.

 • Er is eventueel een kennismakingsgesprek waarop een intakegesprek volgt om de hulpvraag en wensen van de cliënt helder te krijgen en te kunnen afstemmen of de therapeut de aangewezen persoon is of dat er onderzoek/ behandeling van een andere zorgverlener meer passend is. 

 • Bij aanvang van de therapie wordt de cliënt geïnformeerd over de behandeling, WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) en daaruit voortvloeiende punten. De cliënt heeft de gelegenheid tot het stellen van vragen en krijgt de ruimte om met de therapie mee in te stemmen of af te wijzen. Er zal een Behandelingsovereenkomst worden opgesteld. Die door de cliënt en de therapeut ondertekend dient te worden. 

 • Wanneer uw therapie voor langere tijd niet door kan gaan, zal er voor u worden mee gekeken naar de meest passende waarnemer m.b.t. uw unieke traject.

 • Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Cursussen

Met het aanmelden voor een cursus ga je akkoord met onderstaand beleid en voorwaarden en ga je akkoord met respectievelijk de Privacy, Email, Audio en Visual voorwaarden zoals gesteld door Access Consciousness LLC:

Laatste Update: april 2020

Betalingsvoorwaarden cursus:

 • Na aanmelding voor de cursus krijg je een automatische mail als de registratie goed is verlopen. Jouw aanmelding ga ik dan verwerken, ik sturen je zo spoedig mogelijk de factuur en informatie met betrekking tot deze dag via de mail. Wanneer dit langer duurt als 3 werkdagen, nemen ik contact met je op om je daarover te informeren.

 • Na aanmelding heb je een bedenktijd van 14 dagen. Deze vervalt bij aanmelding binnen 14 dagen voor de cursusdatum. Tijdens deze bedenktijd kun je wachten met betalen, na betaling is je aanmelding definitief en gelden de Annuleringsvoorwaarden.

 • Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na aanmelding te worden voldaan per bank/ giro.

 • Na betaling is jouw plek als deelnemer verzekerd

 • In overleg kan de betaling later of in delen worden gedaan, neem daarvoor persoonlijk contact op.

 • Indien na overleg de betaling in termijnen wordt gedaan of wanneer er andere afspraken worden gemaakt met betrekking tot betalen, wordt er een Betalingsovereenkomst opgemaakt. De betalingsovereenkomst wordt opgesteld naar aanleiding van de gemaakte afspraken en verstuurd via HelloSign (een wettelijk erkend en bindende E-ondertekening) ter ondertekening. Beide partijen ontvangen een ondertekend exemplaar.

 

 

Annuleringsvoorwaarden cursus:

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat een gemaakte aanmelding voor een cursus om een andere redenen echt niet nagekomen kan worden. Je dient dit minimaal 24 uur van tevoren, doch zo spoedig mogelijk door te geven. Je kunt dan jouw cursusdatum verzetten of restitutie van gelden krijgen. Bij niet tijdige of geldige annulering wordt 75% van de kosten van de cursus in rekening gebracht.

 • Op het moment dat de facilitator ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De cursus wordt verschoven en je wordt in de gelegenheid gesteld om een andere cursusdatum te kiezen of restitutie van het betaalde cursusgeld te ontvangen.

 • Indien er redenen buiten de facilitator om van kracht zijn waardoor de cursus wettelijk (zoals nieuwe corona maatregelen) niet door mag gaan, neem ik contact met je op om de mogelijkheden te laten weten. Je wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden om de cursus te verzetten of te kiezen voor restitutie van gelden.

Algemene voorwaarden cursus:

 • Voor de cursussen, calls en daar aan verwante evenementen zijn daar waar van toepassing de algemene voorwaarden zoals hierboven van toepassing. Wanneer je je aanmeld ga je hiermee akkoord.

 • Bij aanmelding ga je akkoord en geef je toestemming voor het opnemen van audio van de class of call, dat deze gedeeld mag worden met de cursisten van de betreffende cursus en krijgt Empowering People daar waar van toepassing, volmacht om deze audio te gebruiken zonder daarvoor alle partijen op de hoogte te hoeven stellen.

 • Deelname aan de een cursus of call is op eigen risico. Empowering People is niet aansprakelijk voor lichamelijke, mentale, emotionele, spirituele of materialistische schade. de cursus en het cursusmateriaal is op geen enkele wijze een vervanging voor medische of ander professioneel advies. Wanneer jij de informatie uit de cursus of uit het cursusmateriaal voor jezelf gebruikt, is Linda Verschuren Empowering People op geen enkele wijze verantwoordelijk voor jouw acties.

 • De cursist dient zich te houden aan de huisregels algemene huisregels en van de locatie waar de cursus wordt gehouden.

 • Van de cursist wordt verwacht dat hij/ zij een onbevooroordeelde houding heeft ten aanzien van medecursisten.

 • Van de cursist wordt verwacht dat dat wat hij/ zij te weten komt over andere cursisten niet deelt met derden.

 • Van de cursist wordt verwacht dat hij/ zij zich houdt aan en respect heeft voor privacy regels van andere cursisten. Daaronder valt ook het delen van foto's op sociale media ed.

 • Van de cursist wordt verwacht dat wanneer hij/ zij ontevreden is of een klacht heeft, dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar maakt/ aangeeft. Zodat Empowering People er alles aan kan doen om mee te kijken en naar vermogen het kan proberen het op te lossen.

 • De cursist dient voor de aanvang van de cursus de kosten te hebben voldaan om te kunnen deelnemen. Wanneer dit niet lukt dient dat vooraf te worden besproken.

 • Om voor het certificaat in aanmerking te komen dient de gehele cursusdag(en) gevolgd te worden.

Voorwaarden Cursusmateriaal:

Al het cursus materiaal is inclusief.

Voor de Access Bars Cursus ontvang je een uitgebreide manual, een praktische werkkaart en een overzichtskaart. Na de cursus ontvang je een Certificaat.

De copyrechten en eigendomsrechten van het cursusmateriaal berusten bij Access Consciousness LLC Stafford. Bij deelname aan de cursus gaat de deelnemer hiermee akkoord. Het materiaal mag niet worden gewijzigd, gekopieerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Gary. M. Douglas. Dit materiaal is onderhevig aan het autersrecht, copyright en merkregistratie voor de Verenigde Staten, EU, Australië en Canada.

KLachtenregeling Cursussen:

Als Opleider hecht ik veel waarde aan jouw tevredenheid en stel ik me graag open voor continue verbeteringen van mezelf als cursusleider en de cursussen die ik geef.

Ik zal dan ook tussendoor en aan het einde van de cursusdag, mondeling om feedback vragen. Deze input kan ik dan zo spoedig mogelijk meenemen op de dag zelf nog of bij een meerdaagse bij de volgende cursusdag. Zo hoop ik dat jij volledig tevreden de cursus kunt afsluiten. Ik geef dan ook een Tevredenheidsgarantie; wanneer je ontevreden bent en je dit aan hebt gegeven voor de lunchpauze van de eerste cursusdag en wij niet tot een oplossing komen, dan mag je stoppen en krijg je je volledige cursusgeld retour. Je dient bij het verlaten van de cursus, het cursusmateriaal in te leveren. Gemaakte onkosten gelden niet onder het retourbeleid.

Als Opleider houdt ik me aan de wet AVG en kwaliteit en klachten zorg. Empowering People is voor haar cursussen aangesloten bij de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen en houdt zich aan diens klachtenprocedure.  Wanneer de deelnemer een klacht heeft dan dient de deelnemer zo spoedig mogelijk naar de opleider te komen, maar uiterlijk binnen 7 dagen na voorval waar de klacht betrekking op heeft, zodat in eerste instantie samen er naar gekeken kan worden. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen dan kun je meer informatie over de klachtenprocedure vinden op https://ktno.nl/zorgverleners/klachtenregeling

De klachtenzorg valt onder de Klachtencommissie en Stichting commissaris R.F.J.A. de Beyer.

 

Voor cursussen die eventueel niet onder deze Klachtenprocedure vallen geldt de volgende Klachtenregeling:

Wanneer de deelnemer een klacht heeft dan dient de deelnemer zo spoedig mogelijk naar de opleider te komen, maar uiterlijk binnen 7 dagen na voorval waar de klacht betrekking op heeft, zodat in eerste instantie samen er naar gekeken kan worden. Op een klacht dien Linda Verschuren Empowering People binnen uiterlijk 7 dagen te reageren.

Wanneer het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, kiezen beide partijen iemand die kan dienen als onafhankelijke partij voor in de Klachtencommissie. Deze beide personen kiezen samen een 3e partij voor in de commissie. Voor Linda Verschuren Empowering People is dat Max Niesen, Directeur van Herboristen Opleiding De Sprenk, De Mortel. Bereikbaar op max@desprenk.nl

De klacht dient schriftelijk te worden ingediend en wordt vertrouwelijk behandeld. De Klachtencommissie dient als onafhankelijke partij in beraad te gaan en een uitspraak te doen, daarvoor staat maximaal 4 weken. Mocht de commissie meer tijd nodig hebben voor onderzoek, dan dienen zij dit schriftelijk te laten weten. De uitspraak van de Klachtencommissie is bindend, eventuele consequenties worden zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Wanneer de deelnemer die de klacht heeft ingediend alsnog ontevreden is, staat de gang naar de rechter te stappen alsnog vrij. 

Alle klachten worden geregistreerd en minimaal 3 jaar bewaard.

Klik hier voor mijn voorwaarden mbt AVG-wet/ Privacy 

Klik hier voor Privacy & Email Policy van Access Consciousness LLC

Klik hier voor Audio & Visual release Policy van Access Consciousness LLC

info@lindaverschuren.com | 0650254037| Tilburg, Noord-Brabant, Nederland | © copyright website 2020 Linda Verschuren