Praktische Informatie

Privacy Beleid

Laatste Update: januari 2020

Dit document betreft het omgaan van Linda Verschuren Empowering People met uw privacy.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers en administratieve documenten.

 • Bij het aanmelden van een cursus, training of andere activiteit wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen of door te geven. Bij start van de behandeling wordt u gevraagd persoonsgegevens met uw therapeut te delen. Bij het benaderen van Linda Verschuren Empowering People met een vraag, informatie of anders deelt u uw persoonsgegevens.

 • Voor een goed contact en te voldoen aan de administratieve verplichtingen, dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode, is het noodzakelijk dat ik als uw therapeut, facilitator, trainer, cursusleider etc. een administratie bijhoud van uw persoonsgegevens.

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat (bijzondere) persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

 • U mag ten alle tijden u dossier en/of uw administratie gegevens inzien. Wanneer er persoonsgegevens zijn vastgelegd die niet noodzakelijk zijn voor de behandeling mag u verzoeken deze te verwijderen. Wanneer er persoonsgegevens ontbreken of onjuist, mag u verzoeken deze aan te vullen of te corrigeren. U bent zelf verantwoordelijk wijzigingen in u persoonsgegevens aan mij door te geven.

 • U mag ten alle tijden mij verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen, u uit te schrijven voor mail, nieuwsbrieven of ander contact.

 • Als uw behandelend therapeut, trainer, cursus leider heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en Persoons of bedrijfsgegevens die ik heb ontvangen in het kader van leveren van diensten houd ik geheim en worden niet gebruikt of gedeeld met derden tenzij een wettelijke bepaling of nadere regelgeving dit vereist. Met medewerkers die ter ondersteuning van mij werken zoals boekhouder, hosts, administratievekrachten etc. overleg ik een geheimhoudings- en Privacyverklaring.  

 • Welke gegevens ik van u in uw dossier vastleg, de doeleinden, uw rechten en de beveiliging, staat opgenomen in mijn AVG-register verwerkingsactiviteiten. Dit rapport is bij mij op te vragen.

 • Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn, voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 • De gegevens kunnen worden gebruikt voor zaken waartoe ik wettelijk tot verplicht ben.

 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 • De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard.

 • Nabestaanden hebben vanaf 2020 een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd.

 • Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

 • (1) wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;

 • (2) wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;

 • (3) ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;

 • (4) voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage

        PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 • Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • uw klantnummer

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling natuurgeneeskunde met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld.

 • De duur en de kosten van het consult.

Mocht je hierover nog vragen hebben dan neem gerust contact op.

Klik hier voor de Privacy & Email Policy van Access Consciousness LLC

Klik hier voor de Audio & Visual release van Access Consciousness LLC

info@lindaverschuren.com | 0650254037| Tilburg, Noord-Brabant, Nederland | © copyright website 2020 Linda Verschuren